Regulamin Sklepu Internetowego W Kręgu Wina

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem wkreguwina.pl oraz zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Witryny oraz zawierania umów sprzedaży w ramach usług świadczonych przez www.wkreguwina.pl
 2. Właścicielem i administratorem witryny internetowej www.wkreguwina.pl jest Projekt XX86 Jarosław Zimosz z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Ks. Grzegorza Augustynika 1a/13 (nr zezwolenia nr I/157/B/20/2021 z dnia 01.07.2021r.), NIP: 644-325-89-18 , REGON: 241400365, pod którą możliwe jest składanie zamówień – zwaną dalej „wkreguwina.pl lub „Witryną””.
 3. Dane kontaktowe z wkreguwina.pl pod, którymi możliwe jest w szczególności składanie zamówień, zgłaszanie uwag, reklamacji i sugestii są następujące:
 4. domena sklepu internetowego www.wkreguwina.pl
 5. telefoniczny numer infolinii: +48 533 001 651, (czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do16:00)
 6. adres e-mail: sklep@wkreguwina.pl

 1. Korzystanie przez Kupujących z możliwości dokonania zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez www.wkreguwina.pl, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Kupujący.

 1. Witryna przeznaczona jest wyłącznie dla:
  1. osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia oraz
  2. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; (każdy z osobna zwany dalej „Kupującym”).
  3. Działalność Witryny obejmuje sprzedaż za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego wina oraz innych alkoholi wysokoprocentowych, a także akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu.
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zarejestrowanie się w serwisie i podanie prawidłowych danych, koniecznych do weryfikacji zamówienia i jego dostawy, w tym daty urodzenia w celu weryfikacji pełnoletniości Kupującego. Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:
 3. a)      dostęp do Internetu, przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż ……… lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej ………… lub Chrome w wersji nie starszej niż………..lub Opera w wersji nie starszej niż ………,
 4. b)     włączoną obsługę Java Script,
 5. c)      włączoną obsługę plików Cookies,
 6. d)     aktywny adres e-mail.
 7. Witryna www.wkreguwina.pl korzysta z plików Cookies.  Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
 8. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru z systemu Projekt XX86 Jarosław Zimosz, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.
 9. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony przy ul. Ujejska 73, 42-520 Dąbrowa Górnicza.
 10. Zamówienie poprzez sklep internetowy wkreguwina.pl może składać jedynie osoba, która ukończyła 18 rok życia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu internetowego osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest właściciel Witryny www.wkreguwina.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza właściciel Witryny www.wkreguwina.pl ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz ze zmianami).
 2. DEFINICJE są konieczne?
 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny Witrynie umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Witrynie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. KLIENT – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która dokonuje ZAMÓWIENIA w ramach sklepu. 
 4. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).  
 5. KONTO – zbiór zasobów w systemie informatycznym, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym. Konto zabezpieczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta.
 6. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez W KRĘGU WINA SP. Z O. O. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Kupującym automatyczne otrzymywanie newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 7. PRODUKT – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między kupującym a sprzedawcą.
 8. TOWAR– produkty prezentowane w sklepie internetowym.
 1. REGULAMIN– niniejszy Regulamin dot. świadczenia usług poprzez sklep internetowy.
 2. SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem: wkreguwina.pl.
 1. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów , zawarta między Kupującym a W KRĘGU WINA SP. Z O. O. (właściciela sklepu internetowego wkreguwina.pl) za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez W KRĘGU WINA SP. Z O. O. na rzecz Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu złożenia zamówienia na stronie www.wkreguwina.pl, utworzenia Konta, a także na świadczeniu innych usług jak np. Newsletter.
 3. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 4. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 • ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. www.wkreguwina.pl umożliwia składanie zamówień na produkty umieszczone na stronach sklepu internetowego www.wkreguwina.pl. Zamówień można dokonywać za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronach internetowych www.wkreguwina.pl oraz pod numerem telefonu: +48 533 001 651. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 do 16: 00 (tylko i wyłącznie w dni robocze).
 2. Prezentowane na stronie towary nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie zmówienia na stronie internetowej wkreguwina.pl polega na:
 4. dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracji i założeniu Konta,
 5. zalogowanie się na Konto, poprzez podanie loginu i hasła
 6. wybraniu produktów spośród prezentowanych na stronie wkreguwina.pl,
 7. dodaniu produktów do koszyka,
 8. wybraniu sposobu zapłaty i dostawy,
 9. kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę
 10. Wysyłając formularz rejestracyjny Kupujący potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych, w tym danych dotyczących wieku Kupującego.
 11. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z oświadczeniem Kupującego, że:
  1. zobowiązuje się do odbioru przesyłki;
  2. jest osobą pełnoletnią oraz że jest trzeźwy w chwili składania zamówienia i będzie trzeźwy w chwili jego odbioru, bowiem Witryna zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, nie sprzedaje napojów alkoholowych osobom, które są niepełnoletnie i nietrzeźwe w chwili składania zamówienia i w chwili jego odbioru.
 12. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia, że ma ukończone 18 lat.  W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności Kupującego, wkreguwina.pl jest uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Kupującego.
 13. Warunkiem poprawnej rejestracji Konta jest podanie właściwego adresu e-mail – który staje się jednocześnie loginem Kupującego w wkreguwina.pl. Do realizacji zamówienia niezbędne jest również podanie dokładnego adresu dostawy (adres nie może być adresem skrytki pocztowej).
 14. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez www.wkreguwina.pl pod kontem dostępności zamówionych produktów. Po dokonaniu weryfikacji www.wkreguwina.pl potwierdza dostępność zamówionych przez Kupującego produktów na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu.
 15. Kupujący, podczas składania zamówienia, dokonuje wyboru sposobu płatności spośród następujących:
  1. płatność przy odbiorze do kwoty do 1000 zł – powyżej tej kwoty płatność przy odbiorze nie jest możliwa;
  2. płatność przelewem
  3. W przypadku wyboru sposobu płatności określonej w ust. 10 pkt b) Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności w ciągu 6 dni po otrzymaniu od www.wkreguwina.pl potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9.
 16. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT obowiązujący w chwili składania zamówienia.
 17. Ceny produktów w Sklepie Internetowym nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki produktów ponosi Kupujący. Koszty te zostaną wskazane w trakcie składania zamówienia przez Kupującego. Koszt dostawy jest zależny od liczby zamówionych butelek oraz wybranej formy dostawy
 18. Ceny win ustalane są w oparciu o aktualny asortyment i mogą ulegać zmianom, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany cen.
 19. Etykieta i rocznik produktu widoczne na zdjęciu są przykładowe i mogą ulec zmianie w zależności od dostępności produktu.
 20. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT – w zależności od potrzeb Kupującego.
 21. Złożenie zamówienia przez Kupującego przy podanych danych firmy (obowiązujący NIP) jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 22. Minimalne zamówienie to jeden produkt.
 23. Zamówienia można składać na jeden lub wielokrotność jednego produktu.
 24. Dostarczenie zamówionych produktów odbywa się poprzez:
  1. Odbiór osobisty w punkcie sprzedaży określonego w pkt I.7 niniejszego Regulaminu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-17.00.
  2. Doręczenie przez kuriera na adres wskazany w zamówieniu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
 25. Zamówienia doręczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na koszt Kupującego.21. Dostawy w innych godzinach niż podane w ust. 19 i w soboty wymagają dodatkowej opłaty dla firmy kurierskiej i mogą być ustalane indywidualnie na prośbę Kupującego zgłoszoną telefonicznie lub na adres e-mail.
 26. Kurier doręczający zamówienie uprawniony jest do weryfikacji tożsamości i pełnoletniości osoby odbierającej przesyłkę. Zastrzega się, że osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiona przesyłka nie zostanie wydana przez kuriera. W przypadku, gdy kurier poweźmie wątpliwość co do wieku bądź stanu trzeźwości osoby odbierającej przesyłkę może odmówić jej wydania.
 27. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji zawartości przesyłki, co do jej stanu i zgodności z zamówieniem.
 28. Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (chyba, że wybrał sposób dostawy towaru inny niż standardowy), w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki , poprzez złożenie oświadczenia zawierającego: datę, oznaczenie Sprzedawcy i jego siedziby, numer i przedmiot zamówienia, datę złożenia zamówienia, oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz czytelny podpis Kupującego. W przypadku odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 29. Kupujący będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) wybierając taki sposób, by  towar dotarł do www.wkregukina.pl w stanie niezniszczonym.
 30. Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 31. Zwracany przez Kupującego będącego konsumentem produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 32. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie. W takim wypadku Sprzedawca ma obowiązek wysłać niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 33. Wysyłka zamówienia następuje w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia dokonania płatności w przypadku wyboru płatności określonych w ust. 10 pkt. b lub potwierdzenia dostępności zamówionych produktów w przypadku wyboru płatności określonej w ust. 10 pkt. a. W przypadku braku produktu w magazynie termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym podczas potwierdzania dostępności zamówionych produktów.
 34. W przypadku nie dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia dostępności zamówionych produktów, Sprzedawcy przysługuje prawo anulowania zamówienia.
 35. wkreguwina.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność strony internetowej www.wkreguwina.pl z powodu zdarzeń nadzwyczajnych,w tym siły wyższej i przerw technicznych.
 36. wkreguwina.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu korzystanie ze strony internetowej www.wkreguwina.pl i jej usług.
 37. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze stron www.wkreguwina.pl sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a stroną www.wkreguwina.pl.
 38. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z witryny w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
 39. Kupujący ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto w witrynie.
 40. wwkreguwina.pl może usunąć Konto Kupującego jeżeli:
 41. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania www.wkreguwina.pl,
 42. b)     działalność jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także, jeśli narusza prawa osób trzecich,
 43. c)      otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 44. d)      Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 45. e)     podane przez Kupujacego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie, jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.
 46. Oświadczenie o usunięciu Konta zostanie przesłane na podany w Koncie adres e-mail.
 47. Ponowna rejestracja Konta jest możliwa po uzyskaniu zgody www.wkreguwina.pl.
 48. Usunięcie Konta pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 49. REKLAMACJA I ZWROT TOWARU

 

 1. www.wkreguwina.pl przy każdym towarze podaje jego opis z podaniem m.in. ceny, producenta, kraju, rocznika itp. Zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad, zgodnych z podanym opisem.
 2. Reklamacje dotyczące produktów należy kierować na adres e-mail: sklep@wkreguwina.pl. Powinny one zawierać: imię i nazwisko lub nazwę Kupującego, opis towaru i wady oraz numer zamówienia), datę zakupu. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza rejestracji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do www.wkreguwina.pl.
 3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie www.wkreguwina.pl niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca, według wyboru Kupującego, w terminie 7 dni licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dokona zwrotu dokonanej opłaty za zamówienie przelewem na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany podczas rejestracji albo prześle Kupującemu prawidłowo skompletowane zamówienie na swój koszt. Podstawą reklamacji i zwrotu zakupionych produktów nie może być różnica pomiędzy rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem w serwisie.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego jest W Kręgu Wina Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, która zapewnia ochronę przekazywanych danych w sposób przewidziany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Kupujących www.wkreguwina.pl wykorzystywane będą w celu realizacji zamówień, weryfikacji, jakości oferowanych usług, kontaktu z Kupującymi w zakresie związanym z realizacją zamówienia lub serwisem posprzedażowym, w celu utrzymywania kont w witrynie www.wkreguwina.pl, a także w prawnie usprawiedliwionym celu właściciela www.wkreguwina.pl, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług właściciela www.wkreguwina.pl
 2. Dane osobowe podane przez Kupującego w toku procesu rejestracji w Serwisie są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie wystąpią okoliczności zobowiązujące Sprzedawcę do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa, w szczególności sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego w toku procesu rejestracji w Serwisie jest dobrowolnie, ale konieczne do korzystania z Serwisu.
 4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania. Kupujący ma również prawo żądać zaniechania przetwarzania podanych przez siebie danych poprzez usunięcie ich z bazy danych w każdym czasie, jednak w takim przypadku dalsze korzystanie z Serwisu może okazać się niemożliwe, a Sprzedający może zaprzestać sprzedaży na rzecz Kupującego.
 5. Sprzedający ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych przekazanych Sprzedającemu w związku ze sprzedażą prowadzoną na Serwisie. W razie zaniedbania tego obowiązku Sprzedający może zaprzestać sprzedaży na rzecz Kupującego.
 6. Dokonując rejestracji w Serwisie, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w związku z korzystaniem z Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie, Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby właściciela witryny internetowej www.wkreguwina.pl. Użytkownik korzystający z www.wkreguwina.pl oświadcza, iż korzystanie z witryny internetowej www.wkreguwina.pl i jej usług jest w kraju, z którego korzysta, prawnie dozwolone.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.wkreguwina.pl z możliwością jego pobrania, oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu na każde jego żądanie.
 3. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 4. Prawem właściwym w przypadku rozpatrywania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.W przypadku, gdy www.wkreguwina.pl nie uznał reklamacji Kupującego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Kupujący będący konsumentem może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do właściwego Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. Kupujący będący konsumentem ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.
 6. Dostawa zamówień odbywa się wyłącznie w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.
 8. Układ oraz zawartość witryny www.wkreguwina.pl pozostaje pod ochroną prawną. Kopiowanie, powielanie, przedrukowywanie jakiejkolwiek części serwisu bądź jego zawartości w tym zdjęć, bez zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 9. Wkreguwina.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej witryny. Do zamówień złożonych przed tą datą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie złożenia zamówienia.
 10. Wszelkie sporu pomiędzy Kupującym a www.wkreguwina.pl będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie w dobrej wierze. W razie niemożliwości osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwości ogólnej www.wkreguwina.pl.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 sierpnia 2015r.